prizma_header
Proteh_naslov

"U tehničkoj pripremi građevinskih preduzeća suštinski je važno precizno i brzo napraviti ili izmeniti analizu cena potrebnih radova, i u trenutku je pretvoriti u ponudu."

=> Tehničke i opšte karakteristike svih softverskih paketa

ProTEH je aplikacija koja se bavi analizom cena u građevinarstvu i praćenjem projekta kroz realizaciju. Analiza cena se bazira se na nomenklaturama koje su propisane Zakonom za svaku oblast građevine pojedinačno (niskogradnja, visokogradnja ....)

U aplikaciji je unešena baza nomenklatura sa svim parametrima, koje je moguće dodavati, menjati ili brisati na izuzetno intuitivan način kroz module programa. Sve oznake radova su u skladu sa nomenklaturama i na osnovu njih se i vrši selekcija radova i elemenata određenih grupa.

Analiza cena (tehnička priprema) radova sadrži hijerarhijski poređane osnovne grupe radova sa:

 • predviđenim elementima-šiframa radova,
 • količinama,
 • cenama,
 • opisom radova,
 • pripadajućim materijalom sa cenom i količinom,
 • brojem i radnim vremenom radnika određenih kvalifikacija sa cenom rada po času za svaku grupu posebno
 • preračunom cena za svaku operaciju posebno, zbirno po šifri, po vrsi radova, po grupama radova i ukupno

Analize cena (tehnička priprema) radova se formiraju kao posebne datoteke tako da je moguće:

 • kreirati nove analize,
 • sačuvati-snimiti analize,
 • menjati i sačuvati izmene i
 • formirati novu na osnovu postojeće.

U formiranu analizu radova se unose elementi koji se pretražuju po hijerarhijskom principu i nakon pronalaska željene pozicije unosi se količina kao jedina nepoznata a nakon toga se pozicija uključuje u analizu. Unosom poslednje pozicije, istog trenutka je moguće pogledati i odštampati gotovu analizu.

Ukoliko je potrebno izmeniti neku od pozicija analize, jednostavnim izborom željene stavke vrši se izmena, brisanje ili dodavanje pozicije i poslednjom izmenom analiza je spremna za pregled ili štampu.

Odmah nakon "usvajanja" konačne analize moguće je odštampati ponudu koja je direktni izvod analize, samo što se ne prikazuju elementi koji nisu važni za prezentaciju investitoru (analize cena), već samo količina, jedinična cena i iznosi po pojedinačnim šiframa i po grupama radova, kao i, naravno, konačni iznos ponude.

Na osnovu svake analize cena se automatski formira potencijalni projekat. U delu aplikacije koji se bavi praćenjem aktivnosti vezanih za pojedini projekat (analizu cena), moguće je definisati proizvoljan broj zadataka koje treba obaviti i rok kada treba zadatak izvršiti odnosno datum kada je zadatak završen i komentar za svaku fazu realizacije. Ovakvom evidencijom se postiže uvid u terminski plan na realizaciji projekta i stepen izvršenja postavljenih obaveza i na kraju, lista obaveza se može iskoristiti kao podsetnik izvršiocima na planirane obaveze i rokove.

MODULI PAKETA ProTEH:

STATISTIKA I IZVEŠTAJI

GALERIJA SLIKA (SCREENSHOTS)