prizma_header
Probas_naslov

"U mlekarskoj industriji sve poèinje od sirovinske baze - mleka. Ova aplikacija je upravo alat koji upravlja i kontroliše procese vezane za sirovinsku bazu mlekara."

=> Tehnièke i opšte karakteristike svih softverskih paketa

ProBAS je softverska aplikacija namenjena upravljanju procesima: nabavke,  kontrole kvaliteta, isplate, distribucije u proizvodnju i svim drugim procesima vezanih za sirovinsku bazu u mlekarskoj industriji. Prikazano grafièki, centralni proces izgleda:

probas-šema

Proces u nabavci sirovine u mlekarskoj industriji do trenutka aktivacije sirovine u proizvodnju, može da bude veoma složen sa aspekta obrade podataka i parametara jer je, najèešæe, sam proces nabavke vezan za:

  • veliki broj dobavljaèa,
  • veliku kolièinu same sirovine,
  • veliki broj razlièitih parametara sirovine i
  • veliku meðuzavisnost pomenutih elemenata.

Ako se, na primer, zna da svaki dobavljaè odnosno proizvoðaè mleka može da ima potpuno unikatan skup parametara u odnosu na ostale proizvoðaèe, jasno je koliko je složeno obraditi svaku pojedinaènu isporuku sirovine sa aspekta kvaliteta i obraèuna.

Kako je naknada za isporuèene kolièine direktno vezana za pojedinaèni kvalitet mleka i parametre samog proizvoðaèa, jasno je da æe i ukupan trošak za sirovinu biti potpuno zavisan od kvalitetnog naèina obrade ulaznih velièina koja, uzgred, mora da bude taèna, brza i pravovremena.

Kvalitetnim upravljanjem sirovinskom bazom može se znaèajno uticati na, pre svega, kvalitet finalnog proizvoda, ali takoðe i na ukupan trošak za sirovinu, što nesumljivo utièe i na konaèan prihod od prodate robe.

ProBAS je softverski alat koji sadrži sve mehanizme za upravljanje:

GALERIJA SLIKA (SCREENSHOTS)