prizma_header
Promis_naslov

"Kada se sadržaj obroka u objektima kolektivne ishrane planira po nutricionim, energetskim i drugim vrednostima, i godinu dana unapred - optimizacija kuhinjskog poslovanja je neminovna posledica."

=> Tehničke i opšte karakteristike svih softverskih paketa

ProMIS je, aplikacija namenjena upravljanju procesima kolektivne ishrane u svim aspektima koje ta delatatnost podrazumeva. Nomenklatura se bazira na šifarniku namirnica sa nekoliko desetina kvalitativnih i nutricionih podataka koji se koriste u preračunu nutricionih i drugih vrednosti svakog jela i jelovnika.

Proces počinje nabavkom namirnica i unosom u magacin kuhinje. U posebnim modulima aplikacije definiše se sadržaj svakog jela ponaosob kao i sadržaj jelovnika po pitanju jela. Takođe, svakom danu u godini pridružuje se određeni jelovnik tako da je moguće "isprojektovati čitavu godinu" po pitanju jela i jelovnika.

S obzirom da su poznati svi parametri jela i jelovnika, količina obroka za svaki dan, jasno je da ukrštanjem podataka možemo dibiti najrazličitije izveštaje koji se tiču nutricionih vrednosti, količinskih vrednosti, utrošaka, obroka i td. i to sve za svaki mogući vremenski period koji želimo (od jednog dana pa do cele godine).

Takođe, aplikacija ima veliki značaj u planiranju količina namirnica i troškova za naredni period, kako bi se planski angažovala sredstva i znao očekivani iznos troškova za sledeću nedelju, mesec, godinu.

Naravno, u svakom trenutku su dostupni izveštaji o raspoloživosti namirnica u magacinu, o kritičnim količinama, kalo količinama, skorom isteku roku trajanja i sl.

Ukratko, bilo koja institucija (domovi učenika, gerontološki centri, bolnice, vojska, vrtići, ....) koja se ozbiljno bavi poslovima kolektivne ishrane, mora da ima ovakav alat kako bi korisnicima pružila maksimalno kvalitetan obrok, sa optimalnim ulaganjem i kontrolom poslovanja.

Neki od važnijih, standardnih, modula iz domena aplikacije:

 • Šifarnik robe - namirnica sa svim nutricionim i kvalitativnim podacima
 • Sva zakonska izveštavanja po osnovu promena u glavnoj knjizi (bruto bilansi, finansijske kartice,završni račun, pregled potraživanja i sl.
 • Izveštavanja za potrebe završnog računa (bilans stanja, uspeha, zaključni list ...
 • Finansijska operativa (prijem, izdavanje i štampanje faktura, knjiženje, izveštaji ...)
 • Kontiranje i automatski prenos finansijskih i robnih dokumenata u glavnu knjigu
 • Materijalno (robno) poslovanje za svaku vrstu prometa robe (veleprodaja, maloprodaja, tranzitna prodaja, interni prenosi i dr.
 • Detaljna izveštavanja po osnovu prometa robe ( zbirno, po magacinima, za period, ...
 • Osnovna sredstva sa obračunom amortizacije i revalorizacije, sa izveštajima, popisima i dinamikom promene vrednosti
 • Proizvodnja u skladu sa delatnošću kompanije
 • Kadrovska evidencija sa mnoštvom pravnih alata i štampe raznih spiskova
 • Obračun zarade sa potpuno automatizovanim procesom obračuna u skladu sa kadrovskom evidencijom, radnim vremenom i ostalim paparametrima obračuna
 • Štampa svih potrebnih obrazaca za isplatu zarada (OPJ, OD, OZ ...) i godišnje izveštaje po osnovu isplaćenih zarada (PPP, M4 ...)

Ono što ProMIS čini posebnim su mehanizmi koji u svakom trenutku mogu da, na osnovu najsvežijih poslovnih promena, formiraju izveštaje za najrazličitije potrebe korisnika. S obzirom na raznovrsnost delatnosti, prosto je nemoguće predvideti sve potrebe i zahteve, ali neki od standardnih izveštaja koji se najčešće eksploatišu su:

 • Izveštaji po pitanju robe i zaliha:
 • Dinamički izveštaji o realizaciji:
 • Personalni i zbirni izveštaji zaposlenih, pravna služba:
  • Izveštaj o vremenu provedenom na radu, pojedinačno, zbirno, po RJ
  • Izveštaj o korišćenju bolovanja, pojedinačno, zbirno, po RJ
  • Izveštaj o vremenu korišćenja godišnjih odmora, pojedinačno, zbirno, po RJ
  • Izveštaj o kašnjenju na posao, pojedinačno, zbirno, po RJ
  • Izveštaj o ukupno isplaćenim zaradama pojedinačno, zbirno, po RJ

GALERIJA SLIKA (SCREENSHOTS)